Poslanie Občianskeho združenia TRIZ SK


TRIZ SK je neziskové občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktorého hlavným cieľom je využiť prístup TRIZ - Teória Riešenia Invenčných (vynálezcovských) Zadaní na zvýšenie odbornej úrovne jeho používateľov aby pomocou tejto vedy a zároveň umenia dokázali utvoriť nové-prelomové, alebo zdokonaliť súčasné výtvory-diela (veci-výrobky a postupy-služby). Naším ďalším cieľom je utvárať priestor na spoluprácu verejných ustanovizní-inštitúcií, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií pri uskutočňovaní projektov pre začínajúcich, pokročilých aj vyspelých používateľov, pre deti, mládež aj dospelých na podporu uplatnenia prístupu TRIZ vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života: vo vzdelávaní, vo výskume, vo výrobe, v riadení aj v umeleckej tvorbe. K naplneniu týchto cieľov usporadúvame stretnutia, prednášky, školenia, konferencie, kongresy, vydáva príručky, knihy a časopisy, pripravuje rozhlasové a televízne relácie a prevádzkuje internetovú stránku http://triz.sk, pričom pri svojich činostiach spolupracuje s priaznivcami z domova aj zo zahraničia. Týmto cheme podporiť zámer operačného programu Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 vlády SR a zlepšiť prenos nových postupov a poznatkov do podnikov prostredníctvom spolupráce medzi podnikmi, výskumno-vývojovými centrami a školstvom. Výsledkom vzdelávania by malo byť zvýšenie odbornosti ľudí v priemysle a táto spolupráca by mala zároveň vyvolať zásadnú zmenu študijných osnov v školstve podľa potrieb priemyslu. Príjmy občianskeho združenia TRIZ SK tvoria: a) dotácie a granty od právnických osôb, b) členské príspevky, c) príspevky Zluvných partnerov TRIZ SK, d) dary od fyzických a právnických osôb, e) ostatné príjmy z činnosti TRIZ SK.

Príjmy občianskeho združenia TRIZ SK tvoria:
a) dotácie a granty od právnických osôb,
b) členské príspevky,
c) príspevky Zluvných partnerov TRIZ SK,
d) dary od fyzických a právnických osôb,
e) ostatné príjmy z činnosti TRIZ SK.
Registrácia občianskeho združenia TRIZ SK na MV SR prebehla 28.11.2014. IČO: 42414296,
Účet v Tatra banke, IBAN: SK48 1100 0000 0029 4946 3799,

Spojenie:
doc.Ing. František Palčák, PhD. prezident občianske združenie TRIZ SK
Mobil: +421 903 432 037
E-mail: frantisek.palcak@stuba.sk, frantisek.palcak@gmail.sk

(Celý PDF súbor je dostupný hore pod tlačidlom Stiahnuť PDF.)